දැන් ආතල්.

දැන් ආතල්.


රා
වෙනුවට
අපි 
ඔක්කොම
බියර් බීලා
දැන් ආතල්
ගරු විදියට
නේද මචං......අයේෂා සේනානායක.

Previous
Next Post »