චේ ට...

චේ ට... තදින් අල්ලන් සුළැඟිල්ල 
සිනහවක් හදවතට එතෙනවා 
ඉදින් නොහඬන් සිතුවිල්ල 
ඒ දෑස් දහස් වර එබෙනවා 

සඳින් ඉල්ලන් ඉවසිල්ල 
බොහෝ තරු වරු ගණන් ඇදෙනවා 
අතින් අත ගත් දැවටිල්ල 
සමබිමක් දුටුවාම වැටෙනවා 

නිතින් රත්‍රං අරුණැල්ල 
අවැසි ඉතිහාසයට ඇලෙනවා 
සිතින් තුරුණුය තවම පවනැල්ල 
අවම වශයෙන් වුණත් ඇසෙනවා 

විටින් විට දැනෙන කැළඹිල්ල 
ගරිල්ලා සිහිනයම දකිනවා
කඩින් කඩ උරුම දුක් මල්ල 
ලිහාගෙන උණුසුමක් උනනවා 

පෙමින් හොල්ලන් හැසිරිල්ල 
දරාගත් සබඳතා තියෙනවා 
සිටිනවා යැයි කියන කිසි තැනෙක 
නොමැති ' නුඹ ' පමණක්ම සොයනවා.

( ආදරණීය " ටෙටේ " බොට සුබ උපන් දවසක්! )


කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල.


Previous
Next Post »