දෙමළ පපු පැලූ පසු... ඉස්ලාම් මල් පෙති...

දෙමළ පපු පැලූ පසු... ඉස්ලාම් මල් පෙති...සඳු තනිව තරුව බිම වැටුණු හැටි 
අඳුරුතම දින අතර හිඳින හැටි 
සොඳුරුතම ඇස් අගට තැලූ හැටි 
දෙමළ පපු පැලූ පසු ... ඉස්ලාම් මල් පෙති 

ඇහිඳින්න කඳුළු කැටි රත් රුහිරු ඇති හැටි 
විහිදන්න ආදරය වෛරයට ළඟම ඇති 
මොහිදින්ගෙ අම ස්වරය නිවන යට ඇසූ හැටි 
මිහිදන්ය මතක වත ; එය නොවෙද සිංහ ගති 

කෑමෙන්ද බීමෙන්ද අඩුපාඩු නොකළ හැටි 
යෑමෙන්ද ඊමෙන්ද දුක සතුට සෙවූ හැටි 
දීමෙන්ද ප්‍රේමෙන්ද අවුරුද්ද ගෙවා ඇති 
මොහොමඩ්ට අස්රාට දුටුවාද ගහපු හැටි 

උජාරුව හිස දරන් බුදුන් යළි මැරූ හැටි 
සුජාතද පොලු අරන් ඔළු පලා වඳින හැටි 
හිජාබය අද්දරින් සඟවගත් මුවක් ඇති 
අනාගත සිහිනයට ජීවිතය එතැන ඇති!කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල.


Previous
Next Post »