සුවිනීත සෙබළියෝ.

සුවිනීත සෙබළියෝ.මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට එක් වූ දෙමළ තරුණියන් හමුදා පුහුණුව ලබා විසිර යයි.


පෙම් කෙරූ හිතක් ළඟ 
වෙන් කෙරූ අතක් ළඟ 
සුන් කෙරූ හෙටක් ළඟ 
කකුල් කෙටි විසිර යනවා 
සුවිනීත සෙබළියෝ හැටියට...

දුක් දැරූ වතක් ළඟ 
බර දැරූ නෙතක් ළඟ 
නෑසෙනා හඬක් ළඟ 
පොට්ටුවක් විසිර යනවා 
මට්ටු වූ ගැහැනියක් හැටියට...

නිදි වැරූ රැයක් ළඟ 
ගැලවෙනා ළැමක් ළඟ 
කට්ට කළුවර රටක් ළඟ 
දියණියෝ විසිර යනවා 
මුර දේවතා එළි හැටියට...

පැහැරගත් පුතෙක් ළඟ 
ඉම අහිමි බිමක් ළඟ 
අත්හැරුණු පොතක් ළඟ 
තුවක්කු ම විසිර යනවා 
එක් රටක් - ජාතියක් හැටියට...

'ඉසෙයි ප්‍රිය' මතක ළඟ 
දැනෙයි බිය සෙබළු ළඟ 
වෙන දෙයක් නොදැන ළඟ 
කිරිල්ලියො විසිර යනවා 
තටු නැසූ අහස යට 

සුවිනීත සෙබළියෝ හැටියට...කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල.
Previous
Next Post »