ඉදුල්....මෝඩ මිනිසුනේ හිතපල්ලාාාාාාා..
ඔය කව්රු රට පාලනය කරත්.
දුප්පතාට දුප්පත් කම විතරයි...
බොරුවට දඟලන්නට එපා...
උබලට ලැබෙන්නෙ..
මහ උන් කාල විසික් කරපු..
ඉදුල් විතරයි....
රහ කර කර කෑවට,
උබල කන්නෙ ඉදුල්....
දමිත නදුන් ජයවර්ධන | Damitha Nadun Jayawardana

Previous
Next Post »