ජනතාව Critical Situation එකකද?


මචං, ලංකාවේ politics වල මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ critical situation එකක් කියල කිව්වොත් උබල පිළිගන්නවද? මහින්ද රාජපක්ෂ කියන බැසී යන තරුව මේ වෙලාවේ ඉන්නේ critical situation එකක. 

ඒ බැසී යන තරුවට ගේමට දාන්න නැගී එන තරුවක් හොයාගන්න බැරුව ලංකාවේ විපක්ෂයත් දැන් ඉන්නේ critical situation එකක. 

මහින්ද කියන බැසී යන තරුවට සහය දෙනවද නැතිනම් තාම තරුවක් හොයනා විපක්ෂයට සහය දෙනවද කියන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ලංකාවේ අනෙකුත් කුඩා දේශපාලන පක්ෂත් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ critical situation එකක. 

ඉතින් මේ හැමදෙනාවම මෙතනට ගෙනාපු ජනතාවත් දැන් ඉන්නේ critical situation එකකද?ටිශාන් වික‍්‍රමසිංහ | Tishan Wickramasinghe
Previous
Next Post »