මේ තමයි පණපිටින් රත්තරන් ගැහැනිය.


කටු පිරුණු ලෝකෙකට කොටු වෙච්ච ගැහැනිය 
'කොටුව' තම පෙම මතින් හදක් කළ ගැහැනිය 
කොටු පනින රජුන් දැක හඬක් නැඟු ගැහැනිය 
තටු සිඳුණු සියොලඟින් පුතුන් රැකි ගැහැනිය 

පටු බිමක් දැක දැකත් කඳු තැනුව ගැහැනිය 
වටු කුරුලු රංචුවෙන් වට වෙච්ච ගැහැනිය 
දුටු දෙනෙත් පුරාවට හිමි සෙව්ව ගැහැනිය 
සිටු මැදුරු අද්දරත් කුදු නොවූ ගැහැනිය 

පිටු ගණන් හිස් වෙද්දි මතක සිඹි ගැහැනිය 
පුටු මොටද හිටගෙනම සැරිසැරූ ගැහැනිය 
පිටුපාන මුවට වුව පෙම් කෙරූ ගැහැනිය 
තුටු පඬුරු පුද නොලද දේවතා ගැහැනිය 

කුළුණු ගුණ දරාගෙන කුළුණ වුණු ගැහැනිය 
දරුණු මර්දන අසල දිලුණු රතු ගැහැනිය 
පිළුණු නොවනා සිහින හඹා ගිය ගැහැනිය 
කරුණු පහදා හිතට බෙහෙත් කළ ගැහැනිය 

බිඳුණු කැණිමඬල සවි කරන ලද ගැහැනිය 
පියෙක් සේ දරු දෑස පිරිමැද්ද ගැහැනිය 
රිදුණු හැමතැනම තිබු අකුරු බැලු ගැහැනිය 
සියක් වර හැඬුවාට සිනහ වූ ගැහැනිය 

අඳුරු සේනා ඇසට සතුරු වූ ගැහැනිය 
උතුරු හදවත් සසල මිතුරු මුදු ගැහැනිය 
කතුරු නොව ඉතුරු වදනක් ගෙතූ ගැහැනිය 
රුදුරු මිනිසුන් පවා හඬවනා ගැහැනිය 

සත් පියුම් නොපිපෙනා ලක් බිමේ ගැහැනිය 
ගත් සියුම් පියවරක බර අඩිය ගැහැනිය 
සිත් කිසිත් නොරිදවූ අරගලයෙ ගැහැනිය 
මේ තමයි පණපිටින් රත්තරන් ගැහැනිය 

කවි කතාවක වුවත් හුස්ම ගත් ගැහැනිය 
සවි ලතාවක් අරන් ඇවිද යන ගැහැනිය 
නවකතාවක් නොවන " ජීවිතය " ගැහැනිය 
මව ප්‍රජාපත් පවා වඳිනු ඇත ගැහැනිය!


- කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල - 


Previous
Next Post »