තුන අල්ලන්න ගොස් දෙක නැති වූ පසු - විමුක්ති දුෂාන්ත.


මේ මොහොතේ මෙරට දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව මට ඇත්තේ පේලි කිහිපයක විග්‍රහයකි.

"1. මහින්ද රාජපක්ෂට අනුගාමිකයන් පිරිසක් බිහිව ඇති අතර ඔවුන් විසින් "රාජපක්ෂ ආගම" එම ආගමෙන් ම මත්ව අන්ධයන් මෙන් අදහමින් සිටියි.

2. මෛත්‍රීපාලට ප්‍රශස්ති ගායනා කණ්ඩායමක් බිහිව ඇති අතර ඔවුන් විසින් රාජපක්ෂ රෑ වැටුණු වලට මෛත්‍රීපාල දවල් වැට්ටීමට උත්සහ දරමින් සිටියි.

3. රනිල් වික්‍රමසිංහට විවේචකයන් පිරිසක් බිහිව ඇති අතර ඔවුන් විසින් රනිල් අගමැතිකමින් එළවා දැමීමට උත්සහ කරමින් සිටියි."

4. මෙම කණ්ඩායම් තුනම මේ මොහොතේ මෙරට සමාජ. ආර්ථික හා දේශපාලන ප්‍රගමනයට බාධාකාරී පිරිසකි.

5. නමුත් මින් තෙවන කණ්ඩායම සුවිශේෂීය. ඒ අනෙක් දෙපිරිසම තම කාර්යයේ ප්‍රතිපලය දැන සිටීමත් තෙවන කණ්ඩායම එය අවබෝධකරගැනීමට නොහැකිව සිටීමත්ය."


- විමුක්ති දුෂාන්ත | ‪#‎විදූ‬ | ‪#‎ViDhuPrevious
Next Post »