වැසිවැටෙන විට කදු හැලෙන විට උණුවන පපුවලට නාය ගිය මනුස්සකම ලැබේවා!!! -පසන් ජයතිලක විසිනි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ වන විට ඇතිව තිබෙන්නා වූ හදිසි ආපදා තත්වය 'පසන් ජයතිලකයන්' විසින් ඔහුගේ බ්ලොග් පිටුවේ වරනගා තිබුනේ මේ අයුරින්ය.


ඉෂාර ලක්මිණ


Posted on MAY 20, 2016

අහසට උරාගත් කදුලු
පොළවට වැටෙනවා දවසක
මහා ධාරානිපාත වැසි ලෙස
අම්මාලාගේ කදුලු
සිංහල දෙමළ බේදයක් නැතිවම

අවතැන්වීම
අවමන්වීම
අහිමිවිම
අහිමිවයාම
අහස වුනත් දන්නවා
කාඩාගෙන වැටුනත්
කොහොම නවත්වන්න
එහෙම බරක් දරාගන්නද
සත්සමුදුරක කදුලු ගොන්නක්

පිලිමවල ඇති වෙනස
මිනිස්සු හුස්ම ගන්නවා
පිළිම බලාගෙන ඉන්නවා
හුස්ම ගන්නා පපුවලට
රිදුමක රිදුමක් දැනෙනවා
අවතැන්වීම අහිමිව යාම
පන්තියක වර්ගයක
බේදයක් නැතිව දැනෙනවා

සත්සමුදරක කදුලු
දවස් දෙකතුනකින්
වැටෙන්න ඕනැමද
පපුව උණුවෙන්න
තවත් නම් කොච්චර
කදුලු අම්මලා හලන්න ඕනෙද
දකුණු දිග පපුව කොණ උණුවෙන්න


(වැසිවැටෙන විට කදු හැලෙන විට උණුවන පපුවලට නාය ගිය මනුස්සකම ලැබේවා!!! අවතැන් වූ අහිමි වූ සියල්ලෝ උණුසුමින් වැලදගන්න.) 

පසන් ජයතිලක
Previous
Next Post »