රතු පාට ~ කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගලඒ දවස් 
හැඩකාර රතු දවස් 

රතු පාට තිතක් වැනි පොට්ටුව 
සති අගට නළල මැද මතුවුණ
රතු පාට දෙතොල් අග කිට්ටුව 
විප්ලවය සිදු වෙමින් පැවතුණ

රතු පාට මිරිස් සැර සහිතව 
රතු කැකුළු බත් සමඟ ප්‍රේමය 
රතු පාට ඇඟිලි තුඩු දහයක 
ජීවිතය රඳවාපු මතකය 

ඇකඩමික් ඇස් වසා ඉස්සුණ
රතු පාට ප්‍රකාශන ඇතුළත 
රතු තීන්තෙන් ලියූ කවියක 
ආදරේ ප්‍රකාශය හිනැහුණ 

රතු මුහුද ගැඹුරටම කිමිදුණ 
ප්‍රකාශිත බොහෝ මුතු තිබුණද 
රතු මුහුණ පිම්බෙනා මොහොතට 
රතු පාට ලැජ්ජාම පාට ය 

උජාරුව දරා සිටි පැණිරස 
රතු බූන්දිය අසල පැරදුණ
රස නවය නපුරු වූ දිනයෙම
රතු පාට ලේ හදින් නික්මුණ 

අර පාට මේ පාට එක දෙක 
ආවාට රැඳුණාට ඉඳහිට 
රතු පාට සේ දැනෙන තරමට 
මොන පාටකත් නොමැත ජීවය 

කළු පාට කුඩය යට දුර යන 
සුදු පාට දෙපා තුඩු දුටුවෙමි 
අළු පාට පා සලඹ හඳුනමි 
රතු පාට දකිනු රිසි දිවයමි 

එහි තිබුණි මැකී යා නොහැකිවූ දේදුන්න 
තව තිබුණි රතු පාට 'රතු පාට' නාඳුනන !

| කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල

Previous
Next Post »