සරසවිය කියන්නේ මතක - සරසවියෙ තියෙන්නේ මතක...(කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල.)


සරසවිය පිළිබදව තම මතකය අවද කළ 'කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල' තම ෆේස් බුක් ගිණුමේ සටහන් කර තිබූ 'සරසවි කුරුටු ගීයක්' ඔබගේ දැන ගැනීම පිණිස ගෙන එමි...ඉෂාර ලක්මිණ
"සරසවිය කියන්නේ මතක 
සරසවියෙ තියෙන්නේ මතක 

සිරවෙච්ච හැංගිච්ච මතක 
තෙරපිච්ච කැරකිච්ච මතක 
කියැවිච්ච ලියැවිච්ච මතක 
ලියැවෙන්න බැරිවෙච්ච මතක 


වැළලිච්ච පිච්චිච්ච මතක 
ඉපදිච්ච පැහැදිච්ච මතක 
ඉගිලිච්ච බට්ටිච්ච මතක 
හිනැහිච්ච සුරැකිච්ච මතක 

දුක්වෙච්ච මිස්වෙච්ච මතක 
ෆුල්වෙච්ච එල්ලිච්ච මතක 
මල්වෙච්ච මුල්වෙච්ච මතක 
ෆිල්වෙන්න බැරිවෙච්ච මතක 


කවිවෙච්ච ගීවෙච්ච මතක 
මතුවෙච්ච මුතුවෙච්ච මතක 
රතුවෙච්ච කුඩුවෙච්ච මතක 
පුපුරන්න බැරිවෙච්ච මතක 

සරසවිය කියන්නේ මතක 
සරසවියෙ තියෙන්නේ මතක !" 


| කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල
Previous
Next Post »