සොඳුර, මේ ලෝකය...(කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල විසිනි.)


"අනන්ත මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් මරා දැමූ පසුවත් ප්‍රසිද්ධියේ යුද අවි ප්‍රදර්ශනය කර - ඒවා අත පත ගා - තවමත් හිනැහීමට හැකි ගෝත්‍රික ලෝකයකි.

සොඳුර, මේ ලෝකය...


අනන්ත මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් ජීවත් කරවිය හැකි ප්‍රේමයට ප්‍රසිද්ධියේ සිප වැළඳ ගැනීමට ඉඩ නොදෙන - හදවත් අතපත ගා සුවපත් කර සාමයට හිනැහීමට නොදෙන ගෝත්‍රික ලෝකයකි.

පාට පාට ලයිට් රෑට රෑට පත්තු වුණත් සොඳුර තවම මේ ලෝකේ 'ආලෝකේ' නැත !"සටහන - කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල විසිනි.

Previous
Next Post »