තනිකඩයාගේ සිතිවිල්ල...(අසංක ධර්මසිරි විසිනි.)


"සඳත් පායා රැයේ අඳිනා සිත්තම්
සිහිල් පවනත් කියයි එක එක කේළම්
හිතත් ඉඳහිට කරයි නුපුරුදු කෝළම්
මටත් ඇත්නම් රැයේ ඔංචිලි වාරම්...


මිලක් ඇතිනම් විඳිය හැකි රති මායම්
කලක් ගෙවුනොත් එහෙම දියවෙයි සායම්
ජීවිතේ මට එපා සංගිලි පාලම්
මටත් ඇත්නම් රැයේ ඔන්චිලි වාරම්


ගලා යන ගඟ සදා සුදු පෙණ ගෙත්තම්
සලා රළු වී මිලානව යන විස්කම්
සුසුම් හවු වී මුවින් මුව පිරි සිත්තම්
මටත් ඇත්නම් රැයේ ඔන්චිලි වාරම්"

-අසංක ධර්මසිරි

Previous
Next Post »