"පසන් සුපසන් මිතුර ඇවිදින්" - ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයට...පසන් කොඩිකාර යනු,සරල ගති පැවතුම් තිබුණ සොදුරු ප්‍රාමාණිකයෙකි.ඔහු විසින් රුසියානු කෘති ගණනාවක් සිංහලයට පරිවර්තනය කරන ලදි.එම කෘති පාඨනය කර දැනුම රැස් කරගත් විද්‍යාර්ථීන් ගණන මෙපමණක් යැයි කීමට තරම් අපහසුය.ඒ තරමට පසන් කොඩිකාරයන්ගේ පරිවර්තන කෘති රටේ තරුණ විද්‍යාර්ථීන්ගේ දැනුම් ගබඩා බවට පත් විය.
නමුත්,අප නොසිතූ ලෙස පසන් කොඩිකාර නම් මේ සොදුරු මහැදුරුතුමා අපෙන් හදිසියේ සමුගෙන ගියේය.පසන් කොඩිකාරයන් පිළිබදව නොදන්නා බොහෝ තොරතුරු දැනගැනීමට සහ එතුමාගේ ජීවන තොරතුරු අන්තර්ගත කෙටි චිත්‍රපටයක් නැරඹීමට සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් 2016.09.09 දින සවස 6.30ට හොරණ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයට පැමිණෙන්නැයි ආරාධනා කර සිටී.(කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය හොරණ මණ්ඩපය.)


Youth arena - (ඉෂාර ලක්මිණ.)


Previous
Next Post »