එරීනාවේ සටන් සගයෝ - Writers.

අනුජ ප්‍රියභානු.


පාවෙල්.


හේමප‍්‍රිය කවිරත්න.


විමුක්ති දුෂාන්ත.


දිශාන් මධුසංක.


හර්ෂ සේනානායක.


අයේෂා සේනානායක.


කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල.


මාවෝ ශ්‍රී.


අල්තීනායි.


හිතුවක්කාරයා.